دانلود

نام کاتالوگنوعدانلود
ASTM_B348Standard مشخصات تیتانیوم و تیتانیوم آلیاژ و فلزی
مشخصات ASTM_B265Standard برای تیتانیوم و تیتانیوم آلیاژ نوار ورق و صفحه
مشخصات ASTM_B861Standard برای تیتانیوم و تیتانیوم آلیاژ لوله بدون درز
ASTM_B363Standard مشخصات جوش داده شده و بدون درز گدازنده تیتانیوم و تیتانیوم آلیاژ جوش اتصالات
مشخصات ASTM_B862Standard برای تیتانیوم و تیتانیوم آلیاژ جوش لوله
مشخصات ASTM_B863Standard برای تیتانیوم و تیتانیوم آلیاژ سیم
مشخصات ASTM_B551Standard برای تیتانیوم و زیرکونیوم آلیاژ تیتانیوم و زیرکونیوم آلیاژ نوار، ورق و صفحه